1 Коринтяни 12:31
Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.