Римляни 15:11
И пак: – „Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде“.