Битие 12:1-3
1. Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.
2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.
3. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Битие 17:1-8
1. Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви и му каза: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен.
2. И ще сключа завета Си между Мен и теб и ще умножа потомството ти.
3. Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше:
4. Ето, Моят завет е с теб; и ти ще станеш баща на множество народи.
5. Няма да се наричаш вече Аврам, а името ти ще бъде Авраам; защото те направих баща на множество народи.
6. Ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб; и царе ще произлязат от теб.
7. И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след тебе.
8. На теб и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришълец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.

Галатяни 3:26-29
26. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
27. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.
28. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
29. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

Галатяни 3:14
14 така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.